จังหวัดลำปางสั่งปิดหมู่บ้านพื้นที่สีแดงเข้ม 14 วัน หลังมีผู้ป่วยโควิดกว่า 21 ราย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภองาว ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ผิดปกติติดต่อกันหลายวัน ขณะนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 31 ราย พบมากที่สุดในพื้นที่ตำบลบ้านแหง จำนวน 21 ราย และจากการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในตำบลบ้านแหง พบว่ามีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 250 ราย ซึ่งจังหวัดลำปางได้ยกระดับพื้นที่ตำบลบ้านแหง และตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1943/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ไปแล้ว

 

 

เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 จากตำบลบ้านแหง อำเภองาว ไปสู่พื้นที่อื่นอย่างเร่งด่วน จังหวัดลำปางจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (7) และมาตรา 35 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ประกอบข้อ 1 ข้อ 10 และข้อ 13 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดจึงกำหนดให้พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้ามประชาชนเข้าหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยาเวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค และการไปรษณียภัณฑ์ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

ข้อ 2 ให้ควบคุม กักตัวกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง และมีความเสี่ยงต่ำ ออกจากกันโดยเด็ดขาด จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อ (อย่างน้อย 14 วัน)

ข้อ 3 งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในพื้นที่ งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง

ข้อ 4 ห้ามการรวมกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อย่างเด็ดขาด

ข้อ 5 ให้หน่วยงานสาธารณสุข เฝ้าระวังผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำสังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการให้รีบส่งแพทย์

ข้อ 6 ให้อำเภองาวกำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองตามจำนวนที่เหมาะสม ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 บ้านแหงเหนือ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตามข้อ 5 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 8 ให้อำเภองาวประสานท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564