รองผู้ว่าฯ ลุยตรวจโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ต.ล้อมแรด เตรียมผลักดันเพิ่มอีก 3 จุด

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเถิน พร้อมด้วย นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นายวิรัตน์ ก้อนเรือง นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรี นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาล นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด ตลอดจน นายกวีวัฒน์ สุขเกษม รักษาการหัวหน้า ปภ.ลำปาง สาขาเถิน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมต้อนรับคณะ ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่บริเวณหนองท่วม หมู่ 3 บ้านท่านาง ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด

 

โดย อำเภอเถิน และเทศบาลเมืองล้อมแรดได้ดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาว โดยเปลี่ยนระบบการระบายน้ำจากท่อ คสล.แบบกลม เป็นแบบท่อลอดเหลี่ยม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ตลอดจนป้องกันการกีดขวางทางน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง อำนาจรองนายกรัฐมนตรี(วิษณุ เครืองาม) จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,504,000 บาท งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองล้อมแรด จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,165,000 บาท และงบประมาณประจำปี 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 379,600 บาท ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นมา ในโอกาสนี้ ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง ได้กล่าวชื่นชมวิธีดำเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระยะยาวของเทศบาลเมืองล้อมแรดในภาพรวมเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นองค์รวม

นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้เตรียมผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในลักษณะเดียวกันนี้อีก 3 จุด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเฉพาะจุดในพื้นที่เขตเทศบาล ได้แก่ จุดถนนสายล้อมแรด-ป่าตาลบริเวณด้านหน้าโรงเรียนล้อมแรดวิทยา จุดโค้งตัวเอสถนนราษฎร์อุทิศ (สันป่างิ้ว) หมู่ 11 บ้านเด่นแก้ว และจุดบ้านเหล่า ซอย 7 ส่วนกรณีจุดท่านางซอย 1 และท่านางซอย 3 เป็นโครงการที่ทางเทศบาลเมืองล้อมแรดได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางการระบายน้ำของโครงข่ายท่อระบายน้ำให้สามารถระบายลงสู่แม่น้ำวังได้สะดวกรวดเร็วในเส้นทางที่ใกล้ที่สุด รวมถึงการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืนในอนาคต

สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ครั้งล่าสุดที่เคยเกิดขึ้นช่วงตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา เกิดจากฝนที่ชุกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานตลอดสัปดาห์ ส่งผลทำให้เกิดมวลน้ำป่าไหลหลากลำห้วยสาขาทั้งจากพื้นที่เขต ต.แม่ถอด และ ต.แม่ปะ ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลและพื้นที่เขตเศรษฐกิจในตัวเมืองล้อมแรด ปริมาณน้ำท่วมสูงเกิน 1.20 เมตร ด้วยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวัง มีโครงข่ายท่อระบายน้ำที่มีลักษณะคับแคบ และอุปสรรคของเศษซากกิ่งไม้และวัชพืชที่กีดขวางทางเดินน้ำทำให้การระบายน้ำเกิดความล่าช้าจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังนานหลายวัน