นายกฯเมืองล้อมแรด แถลงนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาล ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้เชิญ นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้ นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ทั้ง 3 เขต รวม 18 คน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าร่วมรับฟังคำแถลงนโยบายดังกล่าวอย่างพร้อมหน้า

 

นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารเข้ามาดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 และนายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรี คนที่ 3 และแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ วงศ์โสม ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯ และตำแหน่งเลขานุการนายกฯ อีก 3 ท่าน ได้แก่ นางเพียงใจ เสริมพานิช ,นายเชิด ศานติยศ และนางสาวณฐอร ชมพูรัตน์

นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในการเข้ามาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน นโยบาย 7 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ด้านการรักษาตามความสงบเรียบร้อย และด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ควบคู่กับหลักในการบริหารและพัฒนาองค์กร โดยเน้นการบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดี ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างกัลยาณมิตร ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหัวใจหลัก โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล พัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบสื่อสาร และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว ทั่วถึง และมีความพึงพอใจ

“ในการดำเนินงานจะมีความสำเร็จได้มิใช่มีแต่เพียงฝ่ายบริหารเท่านั้น ต้องมีทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมกันในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และนำความผาสุกมาสู่พี่น้องประชาชนชาวตำบลล้อมแรด” นายชยพล กล่าว