ด่วน! จังหวัดลำปางออกคำสั่งมาตรการคุมเข้มตั้งด่านคัดกรองคนเข้าพื้นที่เริ่ม 11 ก.ค. นี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 3449/2564 เรื่อง มาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด และมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ได้กำหนดให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางคมนาคมเข้าออกกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งการเดินทางเข้าออกจังหวัดอื่นๆ เพื่อควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน และคัดกรองการเดินทางของประชาชนทั่วไป

 

จังหวัดลำปาง จึงมีคำสั่ง ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 4 ด่าน ได้แก่ ด่านตรวจสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ด่านตรวจปางมะโอ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ ถนนลำปาง – แพร่ ด่านตรวจนาแก สถานีตำรวจภูธรงาว ถนนพหลโยธินลำปาง – พะเยา และ ด่านตรวจสถานีตำรวจแม่พริก ถนนพหลโยธินสายลำปาง – ตาก โดยมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รวมไปถึงให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

การคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดลำาง เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ ท่าอากาศยานลำปาง สถานีรถไฟลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างเข้มงวด รวมไปถึงให้ตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ สำหรับการขนส่งคนโดยสารระหว่างจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ต้นทางจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล หรือพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเพิ่มความเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ รวมทั้งการตรวจคัดกรองการเดินทาง การจัดระบบและระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์-โควิด – 19 กำหนด

มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่ บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด – 19 โทร. 093-1408023 โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทาง เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค หรือตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test และบุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตัวเองที่บ้าน/ที่พักอาศัยแบบเข้มงวด (Home Quarantine) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากพบว่ามีอาการไม่ปกติให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันที รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด

กรณีหากมีภารกิจจำเป็นต้องออกจากบ้าน/ที่พักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกครั้ง และต้องมีเอกสารยืนยันกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ไม่สามารถใช้ผลตรวจทางอีเมล สำเนาถ่ายเอกสาร หรือ SMS มือถือได้ หรือยินยอมให้จังหวัดลำปางตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หรือ มีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด – 19 Sinovac /Sinopharm ครบ ๒ เข็ม โดยหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ AstraZeneca/Pfizer/Moderna/Johnson and Johnson อย่างน้อย 1 เข็มมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป