นักเรียนลำปาง สมัครใจฉีดวัคซีนโควิด 32,244 คน สร้างเกราะป้องกันอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีน เพี่อป้องกันโรค โควิด-19 ตามความสมัครใจ ให้ได้ครอบคลุมอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อลดความรุนแรงและเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ซึ่งคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวไปแล้วกว่า 55.9 ล้านโดส โดยในระยะแรกมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งบุคลากรด่านหน้า

สำหรับกลุ่มเด็ก/เยาวชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ที่ผ่านมาจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียน เปลี่ยนเป็นระบบเรียน online หรือสลับกันเข้าเรียนแทน กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนให้เด็ก อายุ 12-18 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า 4.5 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการศึกษาให้เดินหน้าอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจรองรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งต้องยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยเป็นการฉีดวัคซีน Pfizer ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้สามารถใช้ในกลุ่มเด็กได้ แต่อย่างไรก็ตามวัคซีนย่อมมีความเสี่ยง จึงต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งนี้ จะมีการให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในเขตบริการสุขภาพที่ 1 ( 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ) มีนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติรับการฉีดวัคซีนและสมัครใจฉีด จำนวน 277,148 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34 ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด

ในส่วนของจังหวัดลำปาง มีโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนของนักเรียน มาแล้วทั้งสิ้น 189 แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไปจำนวน 41,172 คน สมัครใจฉีดวัคซีนจำนวน 32,244 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 (ข้อมูลรอบที่ 1 ณ วันที่ 27 กันยายน 2564) ซึ่งในวันนี้ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไปเป็นวันแรก โดยจะฉีดวัคซีนในนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 1,743 คน สำหรับสถาบันการศึกษาอื่นๆอีก 476 แห่งในจังหวัดลำปาง จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ภายหลังจากฉีดวัคซีนนักเรียนได้ครอบคลุมแล้วก็จะสามารถเปิดภาคเรียนได้ อย่างไรก็ตาม วัคซีนเป็นเพียงการป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้เกิดอาการรุนแรง ทำให้เกิดความปลอดภัยให้กับนักเรียน ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นทุกสถานศึกษาจึงยังจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด