จ.ลำปาง ส่งเสริม ‘กัญชง’ เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ พิจารณาอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งที่ประชุมฯ มีการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง โดยมีผู้ยื่นคำขอรับอนุญาตเพื่อผลิต (ปลูก) จำนวน 6 ราย และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามคำขออนุญาตฯ เสนอผู้อนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดฯ ต่อไป