รองผู้ว่าฯ ลำปาง นำทีมติดตามภัยแล้ง อ.แจ้ห่ม พร้อมนำรถแจกจ่ายน้ำให้ราษฎรในพื้นที่

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอแจ้ห่ม ท้องถิ่น/ท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและมอบหมายหน่วยงานแก้ไขในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม
จากการติดตาม พบว่า อ.แจ้ห่ม มีปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์และการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ สำหรับพื้นที่สำรวจไม้ผลไม้ยืนต้น ที่คาดว่าขาดแคลนน้ำที่มีความเสี่ยงมาก หรือขาดน้ำอุปโภคบริโภค ได้มีการเตรียมแผนงาน/โครงการ และการแจกจ่ายน้ำหรือจุดแจกจ่ายน้ำกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนเรียบร้อยแล้ว โอกาสนี้รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมไร่กาญจนา บ้านแจ้คอน ม.2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม ที่มีการนำนวัตกรรมระบบน้ำหยดด้วยขวดพลาสติกมาปรับใช้ในการเกษตร และตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผล เพื่อติดตามสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังไม้ผลไม้ยืนต้นเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งคณะได้เน้นย้ำการตกแต่งกิ่งเพื่อลดการคลายน้ำ การใช้เศษวัชพืช ใบไม้คลุมดินปลูกพืชรักษาความชื้นหน้าดิน