ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน !! รองอธิบดีป่าไม้นำปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่เรียง เขตบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ 4 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” โดยมี นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และ นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมปลูกป่า

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชาได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคนให้มีความรักและหวงแหนอนุรักษ์ธรรมชาติไว้

โดยนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ยังได้มอบกล้าพันธุ์ไม้ให้กับผู้มาร่วมงานเข้าร่วมงาน ก่อนจะพร้อมใจช่วยกันปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 6,500 ต้น มีทั้งหมด 22 ชนิด ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ดอก ในพื้นที่กว่า 65 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่เคยถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล สำหรับการปลูกป่าในครั้งนี้ยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านในพื้นที่ในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรไม้ได้อีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13