มอบ 5 ล้านบาท !! อบจ.ลำปางสมทบทุน รพ.เกาะคา..ตั้งศูนย์ฟอกเลือดเครื่องไตเทียม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มอบเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลเกาะคาจำนวน  5 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งหน่วยบริการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมี นายแพทย์สิทธิกร สองคำชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วย นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยคณะกรรมการสาธารณสุข อบจ.ลำปาง และผู้บริหารและสมาชิกสโมสรโรตารีสากล สโมสรโรตารีลำปาง สโมสรโรตารีดอยพระบาท ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยปัจจุบันโรงพยาบาลเกาะคาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายขนาด 120 เตียงของจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ให้บริการรักษาประชาชนในเขตอำเภอเกาะคาและเขตอำเภอใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปางมีผู้ป่วยโรคประมาณ 2,200 คนจำเป็นต้องใช้บริการ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ หลังจากได้รับงบประมาณครั้งนี้แล้วคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ประมาณ ปี พ.ศ.2561 สำหรับการอุดหนุนงบประมาณในครั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 ที่กำหนดให้ อบจ.มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งการสบทบเงินในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชาวลำปาง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกด้วย

สโมสรโรตารีดอยพระบาทร่วมมอบเงินสมทบทุน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเกาะคาซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมขึ้นมาและมีงบประมาณบางส่วนที่ได้รับจากสโมสรโรตารีลำปางและสโมสรโรตารีสากลจำนวน 4,200,000 บาท และการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางเป็นครุภัณฑ์เครื่องไตเทียมจำนวน 4 เครื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการจัดหาระบบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อปรับปรุงระบบการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่สำคัญเพื่อให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยในเขตรับผิดชอบอำเภอเกาะคาจำนวน  24 รายและเขตอำเภอใกล้เคียง 69 ราย ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในเขตรับผิดชอบอำเภอเกาะคาจำนวน 25 ราย และเขตอำเภอใกล้เคียง 167 รายที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนจำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชั่วคราว และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในเขตรับผิดชอบอำเภอเกาะคาจำนวน  92 ราย และเขตอำเภอใกล้เคียง 340 ราย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง