เปิดรับฟังความเห็น !! เวที ค.3 ขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะเครื่อง 4-7

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย หรือ ค.3 ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา และเป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ (EHIA) ได้จัดขึ้นซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทบทวนร่างรายงาน EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 ของ กฟผ. ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อเสนอผลการศึกษาผลกระทบ มาตรการป้อกันแก้ไข และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมประชุม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่อผลการศึกษา และการกำหนดมาตรการต่าง ที่เสนอไว้ในร่างรายงาน

โดยมี ดร.เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และ รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มนำเสนอร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของโครงการดังกล่าว ในขั้นตอนการทบทวนร่างรายงาน EHIA ท่ามกลางประชาชนทั้งในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ และใน จ.ลำปาง ที่สนใจเดินทางเข้ามาร่วมกว่า 2,500 คน และมีประชาชนยื่นความจำนงจะเสนอความคิดเห็น และเสนอแนะในเวทีครั้งนี้ รวมกว่า 50 คน

สำหรับการจัดทำรายงาน EHIA ของโครงการขยายกำลังผลิตดังกล่าวนั้น มาจากการที่ กฟผ.ได้ขยายกำลังการผลิตอีก 55 เมกะวัตต์ ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 จากเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบแล้วในกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ แต่สาเหตุที่ต้องมาจัดทำขึ้นใหม่ในครั้งนี้ทาง กฟผ.ให้เหตุผลว่า จากผลการคำนวณทางด้านเทคนิค และการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตรวม 655 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่ากำลังผลิตเดิม และเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้น จึงทำให้ กฟผ. ต้องมีการจัดทำรายงาน EHIA ใหม่ ให้ครอบคลุมกำลังผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอีก 55 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตามในการรับฟังความเห็นในครั้งนี้ทางฝ่ายความมั่นคง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหารใน จ.ลำปาง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามารักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยอย่างเต็มกำลัง ตั้งแต่เส้นทางเข้ามายังภายในวิทยาลัย ที่มีการตั้งด่านตรวจอยู่หลายจุด ทั้งบริเวณถนนหน้าทางเข้าสถานที่จัดเวที นอกจากนี้ บริเวณประตูทางเข้าหอประชุม ยังมีการตั้งเครื่องสแกน เพื่อตรวจวัตถุโลหะ อาวุธทุกชนิด และสิ่งของต้องห้ามที่จะเป็นอันตราย โดยจะไม่ให้นำเข้าไปภายในหอประชุมโดยเด็ดขาด

สำนักข่าวลำปาง 13