กฟผ.ลงนามสัญญาวิจัยพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตบล็อกประสานจากเถ้าหนักแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีลงนามสัญญาให้ทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ภายใต้โครงการ “การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” ระหว่าง กฟผ. โดยนายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  และ ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ วว. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานวิจัยฯ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจะเหลือวัตถุพลอยได้ต่างๆ อาทิ เถ้าหนัก ที่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์มากนัก ดังนั้นการวิจัยโครงการดังกล่าว จะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุพลอยได้ และการสร้างโรงงานต้นแบบ เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตบล็อกประสาน เพื่อนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน

 

ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  นอกเหนือจากภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าแล้ว โรงไฟฟ้าจะต้องคำนึงถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนอีกด้วย เพราะการที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ และสามารถดูแลครอบครัวได้นั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล ไม่สามารถประเมินออกมาเป็นมูลค่าได้”

บล็อกประสานจากวัตถุผลพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นบล็อกประสานที่มีจุดเด่นเรื่อง สีและลวดลาย ซึ่งมีความสวยงามและถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เนื้อบล็อกมีความละเอียด ลักษณะแข็งแรงคงทน อีกทั้งกระบวนการผลิตไม่ต้องผ่านการใช้ความร้อน อย่างการเผาเช่นเดียวกับบล็อกประสานที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆ ถือเป็นกระบวนผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย